Skupina poslancov NR SR dnes predložila do parlamentu návrh novely zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. V novele navrhujeme zrušiť volebné moratórium zakazujúce volebnú kampaň 48 hodín pred dňom volieb zrušiť zákaz volebnej kampane mimo času vymedzeného v zákone zrušiť zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov týždeň pred voľbami ako aj zákaz poskytovania informácií o čiastkových výsledkoch volieb volebnými komisiami.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie ako prvé z politických práv. Podľa čl. 26 ods. 4 ústavy „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných bezpečnosť štátu verejného poriadku ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Zákon o komunálnych voľbách v § 30 vymedzuje podľa nášho názoru spôsob vedenia predvolebnej kampane spôsobom ktorý obmedzuje slobodu prejavu a slobodu šírenia informácií nad rámec dôvodov ustanovených v ústave. V súčasnosti existujúce obmedzenia slobodného šírenia informácií ktoré navrhujeme zo zákona vypustiť v žiadnom prípade nemožno považovať za opatrenia nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných bezpečnosť štátu verejného poriadku ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Navrhované zmeny približujú úpravu podmienok volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí k úprave obsiahnutej v zákone o voľbách do NR SR ktorá do slobodného šírenia informácií nezasahuje nad rámec dôvodov uvedených v ústave nerieši dokonca vôbec problematiku volebnej kampane ako takej týka sa len vysielania politickej reklamy a vylepovania volebných plagátov na miestach určených obcou.

Navrhujeme stanoviť účinnosť zákona dňom zverejnenia v Zbierke zákonov SR. Termín účinnosti je zdôvodnený krátkosťou času medzi predpokladaným nadobudnutím účinnosti zákona a dňom konania tohtoročných volieb do orgánov samosprávy obcí. Napriek krátkosti času nehrozia pri uplatňovaní zákona žiadne problémy pretože navrhovaný zákon nestanovuje kandidujúcim politickým stranám nezávislým kandidátom volebným komisiám obciam ani iným orgánom verejnej správy či iným fyzickým alebo právnickým osobám žiadne nové povinnosti a obmedzenia nad rámec súčasnej právnej úpravy práve naopak – niektoré z existujúcich obmedzení zákazov a povinností odstraňuje.

Návrh zákona predkladá skupina poslancov NR SR ktorí sú členmi Občianskej konzervatívnej strany v zložení Ondrej Dostál Peter Zajac Peter Osuský a František Šebej.

Ondrej Dostál
poslanec NR SR
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 20. augusta 2010.

Súvisiace prílohy:

Návrh novely zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí ktorý skupina poslancov NR SR predložila do parlamentu si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu alebo pozrieť nižšie:

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.