Iniciátori minuloročnej hromadnej pripomienky k novele zákona o petičnom práve vítajú dnešné schválenie návrhu novely v NR SR. Oceňujeme že sa v parlamente podarilo pri schvaľovaní novely nájsť široký politický konsenzus a za jej návrh v treťom čítaní hlasovalo 126 zo 140 prítomných poslancov pričom nikto nebol proti a len 14 poslanci sa hlasovania zdržali.

Schválenie novely je úspechom aktívnej občianskej verejnosti pri obhajobe občianskych práv a slobôd. Zlepšuje legislatívne podmienky pre uplatňovanie jedného zo základných politických práv v Slovenskej republike. Od 1. septembra 2015 kedy novela nadobudne účinnosť už nebudú môcť byť bežné petície spochybňované z dôvodu že sa podpisy zberali „iba“ prostredníctvom internetu. Pri nazberaní zákonom stanoveného počtu podpisov nebude môcť úrad petíciu odmietnuť bez toho aby ju predtým prerokoval s petičným výborom. Petície o ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov bude možné podporovať cez internet od 1. januára 2017 cez petičné systémy spĺňajúce požiadavky ktoré definuje odborná pracovná skupina za účasti verejnosti a ktoré budú upravené vyhláškou ÚV SR.

Ďakujeme všetkým ktorí svojou aktívnou účasťou podporou hromadnej pripomienky a záujmom o vec prispeli k presadeniu našich požiadaviek.

Oceňujeme ústretový prístup Úradu vlády SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania ochotu počúvať pripomienky občianskej verejnosti seriózne sa nimi zaoberať a vyhovieť im. Vyjadrujeme nádej že takýto prístup sa stane normou v postupe štátnych a samosprávnych orgánov vo všetkých otázkach týkajúcich sa občianskych práv a slobôd.

Podrobnosti o zmenách v zákone uvádzame nižšie.

Štefan Szilva živnostník
Ondrej Dostál OKS

V Bratislave dňa 28. januára 2015.


Súvisiace informácie:

Návrh zákona v NR SR

Hlasovanie o návrhu zákona v treťom čítaní

Text hromadnej pripomienky z roku 2014

Text hromadnej pripomienky z roku 2013

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana
Štefan Szilva živnostník v oblasti IT
Ivan Kuhn Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Marcel Zajac Centrum pre filantropiu
Michal Makovník Fórum pre verejné otázky
Katarína Hulmanová Fórum kresťanských inštitúcií
Norbert Brázda changenet.sk
Ľubor Illek Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Vladimír Špánik Združenie občanov miesta a obcí Slovenska
Juraj Petrovič Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Kunder Aliancia Fair-play

Podrobnosti o novele petičného zákona

l Úrad vlády vyhovel pripomienke verejnosti aby bežné elektronické petície bolo možné podporovať aj bez elektronického občianskeho preukazu a bez zaručeného elektronického podpisu teda technických prostriedkov ktoré má v súčasnosti len menej ako 5% obyvateľov SR a nie je ich zatiaľ možné používať z väčšiny mobilných zariadení a viacerých rozšírených operačných systémov. Podobne ako vo viacerých štátoch EÚ bude v SR možné aby podporovateľ pre podporu bežnej elektronickej petície uviedol okrem svojho mena a bydliska svoju e-mailovú adresu. Na túto e-mailovú adresu bude následne zaslaný potvrdzujúci e-mail ktorého potvrdením príde ku podpore petície.

l Petície o ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov bude možné podporiť len prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo elektronickej schránky zriadenej štátom (s prístupom cez elektronický občiansky preukaz) alebo prostredníctvom takzvaného „petičného systému“ ktorý musí prejsť atestáciou. Podrobné požiadavky na petičný systém budú vydané vyhláškou Úradu vlády SR do 31. decembra 2016 a vzniknú v odbornej pracovnej skupine účasť v ktorej bude prístupná aj odbornej verejnosti. Atestácia sa v zmysle záverov rozporových konaní má vykonávať postupom platným aj pre Európsku iniciatívu občanov definovanej v nariadení EP 211/2011.

l Úrad vlády vyhovel pripomienke verejnosti aby elektronické petície bolo možné zverejňovať a podporovať na rôznych občianskych portáloch nie len na Ústrednom portáli verejnej správy. Vynucovaním Ústredného portálu by prišlo ku vytvoreniu jediného možného štátom kontrolovaného miesta pre elektronickú podporu petícií s rizikami centrálnej databázy podporovateľov a rizikom jeho odstávok a nedostupnosti v niektorých situáciách. Petície o ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov však bude možné elektronicky podporovať prostredníctvom rôznych portálov až od 1.1.2017 ak takéto portály splnia požiadavky ktoré budú definované aj v odbornej pracovnej skupine a vydané vo vyhláške ÚV SR.

l Úrad vlády akceptoval kompromisný návrh verejnosti aby bolo možné zoznam podporovateľov bežnej elektronickej petície s adresami ich elektronickej pošty vytlačiť a podať ho v papierovej forme pričom musí byť doplnený fyzickým podpisom organizátorov petície. Zoznam podporovateľov bude možné podať elektronicky s pomocou zaručeného elektronického podpisu a aj prostredníctvom petičného systému (ktorý bude definovaný pracovnou skupinou a vyhláškou).

l Úrad vlády vyhovel požiadavke verejnosti zaviesť povinnosť pre orgány verejnej moci (s výnimkou NR SR a Vlády SR) osobne prerokovať petíciu s organizátormi petície ak príslušný orgán nebude chcieť hoci aj zčasti petícii vyhovieť. Podmienkou je aby petíciu podporilo aspoň 10000 ľudí v prípade petícií určených orgánom s celoštátnou pôsobnosťou a 1000 ľudí alebo 8% oprávnených voličov v prípade petícií pre iné orgány.

l Úrad vlády vyhovel požiadavke verejnosti aby zákon nepredpisoval neprimerane prísnejšie požiadavky na elektronické petície než sú platné pre papierové petície a aby rovnako ako pri papierových petíciách odlišoval požiadavky podľa druhu petícií. Zákon o petičnom práve už od roku 1990 pozná dva druhy petícií:

– bežné petície (ako sú napríklad petície za vysadenie stromov osadenie lavičiek a podobne) pri ktorých počet podpisov nemá právne účinky ale vyjadruje len politickú váhu úrady sú povinné ich len prerokovať a vybaviť avšak zákon nezaväzuje úrady petícii vyhovieť pričom úrady nie sú podľa stanoviska Úradu vlády oprávnené identifikovať podporovateľov bežných petícií

– petície o ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet alebo vek podporovateľov (ako sú napríklad petície za vyhlásenie referenda petície potrebné pre kandidatúru nezávislých kandidátov v komunálnych či prezidentských voľbách) ktoré majú právne účinky pričom pre úplnú identifikáciu alebo zistenie oprávnenosti osoby sa uvádza aj dátum narodenia.

l Úrad vlády nevyhovel požiadavke hromadnej pripomienky stiahnuť novelu z pripomienkového konania a uskutočniť verejnú odbornú diskusiu a zohľadniť jej výsledky pričom to zdôvodnil diskusiou na rozporových konaniach a potrebou stihnúť predpísaný termín legislatívnych úloh. Zástupcovia verejnosti však súhlasia s predloženým znením novely. Ku petíciám s predpísaným počtom alebo vekom podporovateľov však bude uskutočnená odborná diskusia v odbornej pracovnej skupine ktorá bude vytvorená za účasti verejnosti.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.