Dnes som podal na Najvyšší kontrolný úrad SR a na Generálnu prokuratúru SR podnety na preskúmanie zákonnosti použitia prostriedkov rezervy predsedu vlády. Podľa medializovaných informácií boli prostriedky z rezervy predsedu vlády použité napríklad na výstavbu futbalových ihrísk podporu fitnesky Evy Martinkovej vydanie encyklopédie či slovenský galavečer v Bruseli. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sú pritom rozpočtové rezervy vrátane rezervy predsedu vlády určené „na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov“. Som presvedčený že v uvedených prípadoch nešlo ani o krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia ani o krytie zníženia rozpočtových príjmov.

Generálnu prokuratúru navyše žiadam aby v prípade zistenia nezákonného použitia prostriedkov z rezervy predsedu vlády preverila či tým neprišlo k spáchaniu trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a § 238 Trestného zákona alebo zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona.

Podľa § 237 ods. 1 Trestného zákona „Kto inému spôsobí malú škodu tým že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Podľa § 238 Trestného zákona „Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ V uvedenom prípade mohla byť spôsobená škoda štátnemu rozpočtu porušením povinnosti používať prostriedky z rezervy predsedu vlády na „krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov“ pričom táto povinnosť je ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom – zákonom o rozpočtovým pravidlám. Rovnako v tomto prípade mohlo prísť k vykonávaniu právomoci premiéra spôsobom odporujúcim zákonu čím mohlo prísť k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Rezerva predsedu vlády predstavuje nesystémový prvok v systéme verejných financií ktorý navyše neslúži účelu ktorý mu vymedzuje zákon ale zneužíva sa na zvyšovanie osobnej popularity premiéra. Neexistuje dôvod prečo by jednotlivec mal mať možnosť takto svojvoľne rozhodovať o použití prostriedkov štátneho rozpočtu. Systémovým riešením by bolo rezervu predsedu vlády úplne zrušiť a na krytie nepredvídaných výdavkov používať iba rezervu vlády o ktorej použití rozhoduje celá vláda. Ani rezerva vlády by však nemala byť využívaná na iné ako zákonom stanovené účely.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 7. júna 2010.


Súvisiace prílohy:

Podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie zákonnosti pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a podnet na preskúmanie podozrenia zo spáchania trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužívania právomoci verejného činiteľa

Podnet na NKÚ SR na preskúmanie zákonnosti pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu


Súvisiace informácie:

SME: Fico minul celú rezervu. Aj fitneske na nechty

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.